مشاوره و خدمات حقوقی به کلیه شرکتها، تجار و موسسات غیر تجاری
 • شرکت های گوناگون تجاری مانند شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت های تعاونی، موسسه خدمات فنی-مهندسی، آموزشی-علمی و موسسه های فرهنگی، ورزشی، موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی مانند اصناف، کانون ها، نظامهای پزشکی، مهندسی و غیره
 • شرکت های خارجی، شعبه ها و نمایندگی های شرکت های خارجی و همه شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری خصوصی و دولتی.
انواع خدمات حقوقی تخصصی قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:
 •  ثبت شرکت ها
 • امور حقوقی داخلی شرکت
 • قراردادهای داخلی و بین المللی
 • حقوق بیمه شرکت
 • خدمات حقوقی در زمینه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی
 • خدمات حقوقی مالیاتی شرکت
 • خدمات حقوقی بانکی و پولی
 • ثبت علائم تجاری
 • ثبت صورتجلسات