کارمندان بیشترین مالیات مشاغل را می‌پردازند

کارمندان بیشترین مالیات مشاغل را می‌پردازند کارمندان بیشترین مالیات را بین سایر مشاغل می‌پردازند. براساس آمارهای بانک مرکزی دولت در ۴ ماه ابتدای امسال ۵٠,١‌ هزار‌میلیارد ریال درآمد مالیات بر درآمد کسب کرده است که از این میان کارمندان بخش عمومی با پرداخت کمی بیشتر از یک‌سوم این سهم، بیشترین مالیات را به دولت پرداختند….

ادامه مطلب

نظام طبقه بندی مشاغل

یک نکته بسیارمهم درخصوص استقرار نظام طبقه بندی مشاغل: شرکتها از پایان ماهی که به ۵۰ نفر میرسند (و یا ماهی که میانگین سه ماه آنها به ۵۰ نفر میرسد )ملزم به استقرار طرح طبقه بندی مشاغل میشوند. بعد از استقرار طرح ,عموما حقوق ها افزایش پیدا میکند. اما یک نکته که باید بدانیم (و…

ادامه مطلب